PSI-STI-ASO जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF | Download MPSC Combine Preliminary Exam Previous Years Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिका 2010 ते 2023 या काळात झालेल्या परीक्षेच्या आहेत. 2016 पर्यंत पोलीस उप निरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक व सहाय्यक कक्ष अधिकारी या पदांच्या पूर्व परीक्षा या वेगवेगळ्या स्वरूपात घेतल्या जायच्या. 2017 पासून या तीनही पदांसाठी एकाच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाते. मुख्य परीक्षा मात्र वेगवेगळ्या घेतल्या जातात. या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका प्रश्नपत्रिकेच्या एकदम शेवटी जोडल्या आहेत. या सर्व प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका आयोगाच्या संकेतस्थळावरून घेण्यात आल्या आहेत. 
Here in the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers are available to download in PDF format. Before 2016 separate preliminary exam for post Police Sub Inspector, State Tax Inspector and Assistant Section Officer was taken but after 2017 Combine Preliminary exam started.

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2017 ते 2022 प्रश्नपत्रिका | MPSC Combine Preliminary Exam Question Papers From 2017 to 2023

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2017 ते 2023 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका प्रश्नपत्रिकेच्या एकदम शेवटी जोडल्या आहेत. 

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers from 2017 to 2023 are available to download in PDF format.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 PDF
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 PDF
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 PDF
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 PDF
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2019 PDF
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2018 PDF
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2017 PDF

MPSC पूर्व परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका | MPSC Preliminary Exam Question Papers 2016

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers 2016 are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा 2016 PDF
02
राज्य कर निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2016 PDF
03
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा 2016 PDF

MPSC पूर्व परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिका | MPSC Preliminary Exam Question Papers 2015

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers 2015 are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
राज्य कर निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2015 PDF
02
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा 2015 PDF

MPSC पूर्व परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका | MPSC Preliminary Exam Question Papers 2014

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers 2014 are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा 2014 PDF
02
राज्य कर निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2014 PDF
03
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा 2014 PDF

MPSC पूर्व परीक्षा 2013 प्रश्नपत्रिका | MPSC Preliminary Exam Question Papers 2013

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2013 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers 2013 are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा 2013 PDF
02
राज्य कर निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2013 PDF
03
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा 2013 PDF

MPSC पूर्व परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका | MPSC Preliminary Exam Question Papers 2012

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers 2012 are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा 2012 PDF
02
राज्य कर निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2012 PDF
03
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा 2012 PDF

MPSC पूर्व परीक्षा 2011 प्रश्नपत्रिका | MPSC Preliminary Exam Question Papers 2011

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2011 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers 2011 are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा 2011 PDF
02
राज्य कर निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2011 PDF
03
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा 2011 PDF

MPSC पूर्व परीक्षा 2010 प्रश्नपत्रिका | MPSC Preliminary Exam Question Papers 2010

खालील तक्त्यात महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2010 प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the given table below MPSC Combine Group B preliminary exams question papers 2010 are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा 2010 PDF

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us