राज्यसेवा जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF | MPSC Rajyaseva Old Question Papers PDF Download

This Article Contains

कोणतीही स्पर्धा परीक्षा देताना प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप, अभ्यासक्रम,इत्यादी गोष्टींची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. यासाठी मागील वर्षी झालेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आपल्या जवळ असणे आवश्यक आहे. येथे आम्ही याआधी झालेल्या भरतीच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या PDF एकदम फ्री उपलब्ध आहेत. या प्रश्नपत्रिकेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तुम्ही या PDF डाउनलोड लिंकवर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता.

येथे खाली राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या मागील काही वर्षात झालेल्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. येथे 2007 ते 2022 साली झालेल्या MPSC राज्यसेवा परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिकेसहित डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

Here question papers of state service exam from 2007 to 2022 are available to download in PDF format. Answer Key of every question paper is available at the end of question paper. All MPSC questions are from official website. 

MPSC Rajyaseva Preliminary Exam Question Papers PDF | राज्यसेवा पूर्व परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा पूर्व परीक्षा 2022 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 पेपर 1
02
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 पेपर 2
अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव व वर्ष डाउनलोड लिंक
01
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2007
02
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2008
03
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2009
04
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2010
05
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2011
06
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2012
07
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 1013
08
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2013
09
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2014
10
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2014
11
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2015
12
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2015
13
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2016
14
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2016
15
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2017
16
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2017
17
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2018
18
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2018
19
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2019
20
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2019
21
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2020
22
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2020
23
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर I 2021
24
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर II 2021

MPSC Rajyaseva Mains Exam Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

येथे खाली राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या मागील काही वर्षात झालेल्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या शेवटी दिलेल्या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरपत्रिका जोडलेली आहे. खालील तक्त्यांमध्ये 2012 ते 2022 च्या सर्व प्रश्नपत्रिका उपलब्ध आहेत.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे 6 पेपर्स असतात. ते पुढीलप्रमाणे आहेत – सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन पेपर 4, भाषा पेपर 1 (मराठी व इंग्रजी, वर्णनात्मक/पारंपरिक), भाषा पेपर 2 (मराठी व इंग्रजी, वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी). PDF डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोड लिंकवर क्लिक करा.

  1. सामान्य अध्ययन पेपर 1 PDF
  2. सामान्य अध्ययन पेपर 2 PDF
  3. सामान्य अध्ययन पेपर 3 PDF
  4. सामान्य अध्ययन पेपर 4 PDF
  5. भाषा पेपर 1 (मराठी व इंग्रजी) PDF
  6. भाषा पेपर 2 (मराठी व इंग्रजी) PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2022 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका PDF च्या End ला दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2022 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2022 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2022 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2022 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2022 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2022 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2021 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2021 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2021 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2021 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2021 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2021 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2021 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2021 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2020 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2020 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2020 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2020 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2020 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2020 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2020 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2020 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2019 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2019 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2019 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2019 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2019 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2019 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2019 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2019 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2018 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2018 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2018 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2018 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2018 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2018 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2018 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2018 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2018 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2017 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2017 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2017 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2017 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2017 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2017 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2017 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2017 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2017 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2016 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2016 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2016 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2016 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2016 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2016 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2016 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2016 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2015 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2015 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2015 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2015 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2015 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2015 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2015 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2015 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2014 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2014 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2014 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2014 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2014 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2014 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2014 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2014 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2013 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2013 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2013 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2013 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2013 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2013 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2013 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2013 PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2012 Question Papers PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (उत्तरपत्रिकेसहित)

खालील तक्त्यामध्ये राज्यसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2012 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
सामान्य अध्ययन पेपर-1 2012 PDF
02
सामान्य अध्ययन पेपर-2 2012 PDF
03
सामान्य अध्ययन पेपर-3 2012 PDF
04
सामान्य अध्ययन पेपर-4 2012 PDF
05
भाषा पेपर-1 (मराठी व इंग्रजी) 2012 PDF
06
भाषा पेपर-2 (मराठी व इंग्रजी) 2012 PDF
14 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us