Download Old Question Papers PDF | MPSC Previous Years Question Papers PDF

सरळसेवा भरती प्रश्नपत्रिका PDF:

खालील तक्त्यामध्ये सरळसेवा भरतीच्या प्रश्नपत्रिका जसे तलाठी भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका, पोलीस भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका, वनरक्षक भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका इत्यादी भरती प्रश्नपत्रिका PDF डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

In the following Table Police Bharti old question papers, Gramsevak old question papers, Talathi old question papers, Forest Guard old question papers are available to download in PDF format.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
पोलीस भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
02
ग्रामसेवक भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
03
कृषि सेवक भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
04
लिपिक/Clerk भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
05
तलाठी भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
06
Forest Guard/ वनरक्षक 2019 भरती प्रश्नपत्रिका PDF
07
नगरपरिषद भरती प्रश्नपत्रिका PDF
08
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका PDF

MPSC परीक्षा प्रश्नपत्रिका । MPSC Previous Years Question Papers PDF:

खालील तक्त्यामध्ये MPSC द्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी लिंक दिल्या आहेत. ज्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तुम्हाला हवी आहे त्या परीक्षेसमोरील CLICK HERE वरती क्लिक करून प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकता.

In the following table All MPSC Exam Old Question Papers are available in PDF format. MPSC Exams such as Rajyaseva old question papers, Group-B old question papers, Group-C old question papers, AMVI old question papers, Maharashtra Forest Service old question papers are available in PDF.

अ. क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
MPSC राज्यसेवा जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
02
MPSC दुय्यम सेवा गट-ब पूर्व परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
03
MPSC दुय्यम सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF
04
महाराष्ट्र गट क परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF
05
सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक प्रश्नपत्रिका PDF
06
महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF
07
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF
08
महाराष्ट्र कृषि सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF
Chat with us