सहायक रासायनिक विश्लेषक परीक्षेचा अभ्यासक्रम । MPSC Assistant Chemical Analyzer Syllabus PDF

सहायक रासायनिक विश्लेषक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, सामान्य राज्यसेवा, गट-ब पदाच्या चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

अभ्यासक्रम PDF पहा

अधिकृत वेबसाईट

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us