महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2021- राज्यकर निरीक्षक पेपर क्रमांक 2 अंतिम उत्तरतालिका प्रसिध्द

MPSC Group B Mains 2021 update

MPSC Group-B 2021 STI Mains Paper 2 Answer Key Released

जाहिरात क्रमांक 50/2022 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2021- राज्यकर निरीक्षक पेपर क्रमांक 2 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 24 जुलै 2022 आयोजित ‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा 2021 पेपर क्रमांक 2 (राज्य कर निरीक्षक) या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी सादर केलेल्या हरकती विचारात घेऊन आयोगाने सुधारित उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली आहे.

Be the first to comment on "महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2021- राज्यकर निरीक्षक पेपर क्रमांक 2 अंतिम उत्तरतालिका प्रसिध्द"

Leave a comment

Chat with us