महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर २०२० महाराष्ट्र:- 929 यामध्ये ग्रामीण लिंग गुणोत्तर ९५२ आहे तर शहरी लिंग गुणोत्तर ९०३ आहे. ...