पुरवठा निरीक्षक भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका | Supply Inspector Old Question Papers PDF Download

Food Inspector Old Question Papers PDF Download

पुरवठा निरीक्षक भरती सरळसेवा परीक्षेत एकूण 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक प्रश्नासाठी 2 गुण दिले जातात. एकूण 200 गुणांची परीक्षा घेतली जाते. यात मराठी विषयाचे 25 प्रश्न इंग्रजी विषयाचे 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न आणि बुद्धिमत्ता चाचणी व अंकगणित चे 25 प्रश्न असतात. या परीक्षेचा कालावधी 2 तासाचा असतो.

खाली 2018 साली झालेल्या पुरवठा निरीक्षक सरळसेवा भरती च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यात एकूण 9 शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यात आली होती.

पुरवठा निरीक्षक भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका | Food Supply Inspector Previous Years Question Papers

खाली पुरवठा निरीक्षक भरतीच्या एकूण 57 प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिका TCS पॅटर्न वर आधारित आहेत.

पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 01 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 02 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 03 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 04 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 05 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 06 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 07 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 08 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 09 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 10 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 11 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 12 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 13 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 14 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 15 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 16 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 17 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 18 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 19 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 20 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 21 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 22 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 23 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 24 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 25 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 26 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 27 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 28 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 29 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 30 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 31 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 32 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 33 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 34 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 35 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 36 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 37 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 38 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 39 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 40 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 41 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 42 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 43 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 44 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 45 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 46 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 47 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 48 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 49 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 50 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 51 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 52 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 53 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 54 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 55 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 56 PDF
पुरवठा निरीक्षक भरती प्रश्नपत्रिका 57 PDF
Chat with us