भूमी अभिलेख भरती प्रश्नपत्रिका PDF | Bhumi Abhilekh Question Papers PDF

भूमी अभिलेख विभागातील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता दिनांक 09/12/2021 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 28/11/2022 ते 30/11/2022 या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. भूमी अभिलेख परीक्षा एकूण 200 गुणांसाठी घेण्यात येते. यामध्ये एकूण 100 प्रश्न विचारले जातात व ते सोडवण्यासाठी 2 तासांचा वेळ असतो.
परीक्षेच्या प्रश्नावलीचे स्वरूप खाली दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे असेल.

Bhumi Abhilekh Syllabus

Download Bhumi Abhilekh Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत. खाली दिलेल्या प्रश्नपत्रिका भूमी अभिलेख परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार आहेत. खालील तक्त्यात एकूण 35 प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत.

In the following table given below Bhumi Abhilekh Question Papers are available. Total 35 Question Papers are available to Download.

प्रश्नपत्रिका डाउनलोड लिंक
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 01 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 02 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 03 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 04 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 05 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 06 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 07 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 08 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 09 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 10 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 11 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 12 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 13 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 14 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 15 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 16 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 17 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 18 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 19 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 20 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 21 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 22 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 23 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 24 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 25 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 26 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 27 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 28 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 29 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 30 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 31 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 32 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 33 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 34 PDF
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 35 PDF

Download Bhumi Abhilekh Question Papers PDF

खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये भूमी अभिलेख परीक्षेच्या सरावासाठी एकूण 21 प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत.

In the following table given below Bhumi Abhilekh Question Papers are available. Total 21 Question Papers are available to Download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 01
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 02
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 03
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 04
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 05
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 06
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 07
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 08
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 09
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 10
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 11
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 12
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 13
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 14
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 15
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 16
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 17
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 18
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 19
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 20
भूमी अभिलेख सराव प्रश्नपत्रिका 21

इतर प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us