भूमी अभिलेख भरती 2021 अपडेट | Bhumi Abhilekh 2021 Latest Updates

This Article Contains

भूमी अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती 2021 | Bhumi Abhilekh Exam Latest Update

भूमी अभिलेख विभागातील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता दिनांक 09/12/2021 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांच्या माहितीची प्राथमिक तपासणी केली असता भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक तथा लिपिक पदाकरिता जाहिरातीत नमूद अर्हता धारण न करणाऱ्या उमेदवारांनी देखील अर्ज सादर केल्याचे दिसून आले. तसेच उमेदवारास कोणत्याही एकाच विभागाकरिता अर्ज सादर करण्याबाबत सूचना असूनदेखील काही उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक विभागाकरिता अर्ज सादर केलेले दिसून आले. या कारणास्तव विभागाकडून दिनांक 28/02/2022 ते 13/03/2022 या कालावधीत छाननी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येऊन दुबार अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना कोणत्याही एकाच विभागातील अर्ज कायम करण्याची तसेच धारण करत असल्याबाबत प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती.

छाननी अर्ज प्रक्रियेच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनांनुसार ज्या उमेदवारांनी दिनांक 09/12/2021 ते 31/12/2021 या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज सादर केलेले आहेत त्यांनी छाननी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे तसेच छाननी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनाच पदभरती प्रक्रियेतील परीक्षेस बसण्यास पात्र करण्यात येईल व जे उमेदवार अर्हतेबाबत प्रमाणपत्र अपलोड करून छाननी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत अशा उमेदवारांना पदभरती परीक्षेस अपात्र समजण्यात येईल अशी सूचना देण्यात आली होती.

छानणी प्रक्रियेअंती पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 28/11/2022 ते 30/11/2022 या कालावधीत घेण्यात येणार आहे.

भूमी अभिलेख परीक्षेचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे | Bhumi Abhilekh Exam 2021 Schedule
Bhumi Abhilekh Exam Time Table

प्रसिद्धीपत्रक पहा

अधिकृत वेबसाईट

भूमी अभिलेख परीक्षा 2021 प्रवेशपत्र उपलब्ध | Bhumi Abhilekh Exam 2021 HallTickets Available

पात्र उमेदवारांनी संबंधित संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार प्रवेशपत्र डाउनलोड करून घेण्याचे असून प्रवेशपत्रावर नमूद परीक्षा केंद्रावर उमेदवाराने दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहून परीक्षा द्यावयाची आहे.

भूमी अभिलेख परीक्षा प्रवेशपत्र तुम्ही 17/11/2021 ते 30/11/2021 तारखेपर्यंत डाउनलोड करू शकता. परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने होणार असून परीक्षा केंद्रे हे महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्हा, तालुका अथवा इतर ठिकाणी असू शकते.

प्रवेशपत्र डाउनलोड करा

इतर अपडेट

पात्र उमेदवारांची यादी

विहित अहर्ते व्यतिरिक्त इतर प्रमाणपत्र सादर केल्याने अपात्र उमेदवारांची यादी

एकापेक्षा अधिक अर्ज भरलेल्या अपात्र उमेदवारांची यादी

शुल्काचा परतावा करावयाच्या उमेदवारांची यादी

छाननी अर्ज भरलेल्या अपात्र उमेदवारांची यादी

भूमी अभिलेख भरती अभ्यासक्रम PDF पहा

भूमी अभिलेख भरती प्रश्नपत्रिका PDF

भूमी अभिलेख परीक्षा अपडेट | Bhumi Abhilekh Exam Latest Update

भूमी अभिलेख भारतीसंदर्भात एक नवीन अपडेट समोर आले आहे.
दिनांक 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत ऑनलाईन स्वरुपात एकूण 76379 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये या अर्जाची छाननी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांनी अर्ज भरल्याचे दिसून आले आहे तसेच एकाच विभागातून एकच अर्ज भरणे आवश्यक असतानाही काही उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक अर्ज भरल्याचे आढळून आले आहे, त्याचबरोबर छायाचित्र व स्वाक्षरी देखील चुकीच्या पद्धतीने अपलोड केल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे विभागाने छाननी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राबविणेचे ठरविले आहे. त्याबाबतच्या सविस्तर सूचना विभागाच्या https://mahabhumi.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

भूमि अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी विहीत अर्हता धारण करीत असलेल्या पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा विभागाच्या https://landrecordsrecruitment 2021.in व https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर दि. 9 डिसेंबर 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आलेली होती.

  • छाननी अर्ज हे फक्त  दि. 9 डिसेंबर 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीमध्ये अर्ज केलेल्या उमेदवारांनाच भरता येतील. 
  • या उमेदवारांनी आपले विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करीत असल्याचे प्रमाणपत्र छाननी अर्जामध्ये अपलोड करावयाचे आहे. 
  • तसेच जे उमेदवार विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करणार नाहीत अशा उमेदवारांना परिक्षेस बसण्यास अपात्र ठरविण्यात येवून छाननी अर्जासोबत दिलेल्या नमुन्यात योग्य ती माहिती भरल्यानंतर त्यांच्या अधिकृत बँक खात्यामध्ये भरलेल्या शुल्काचा परतावा करण्यात येणार आहे. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us