महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF । Maharashtra Forest Services Question Papers PDF Download

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षेमार्फत दोन पदे भरली जातात. सहाय्यक वन संरक्षक हे गट अ चे पद व वनक्षेत्रपाल हे गट ब चे पद या परीक्षेमार्फत भरण्यात येते. ही परीक्षा तीन टप्यांमध्ये घेण्यात येते. यामध्ये पूर्व परीक्षा 100 गुणांची, मुख्य परीक्षा 400 गुणांची व मुलाखत ही 50 गुणांची असते. खालील तक्त्यांमध्ये 2007 ते 2022 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या शेवटी जोडण्यात आल्या आहेत. 
There are two posts in Maharashtra Forest Services i.e. Vansanrakshak and Vankshetrapal. This exam is conducted in three stages. Preliminary exam consists of 100 questions for 100 marks, mains exams have 400 marks and Interview is for 50 marks. In the given table below Maharashtra Forest Services Question Papers are available to download in PDF format. Answer key is available at the end of question paper. 

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2022 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2021 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2022 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2022 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका PDF
Available Soon
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका (पेपर 1) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका (पेपर 2) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2021 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2021 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2021 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2021 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2021 प्रश्नपत्रिका PDF
Available Soon
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2021 प्रश्नपत्रिका (पेपर 1) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2021 प्रश्नपत्रिका (पेपर 2) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2019 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2019 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2019 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2019 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रश्नपत्रिका (पेपर 1) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रश्नपत्रिका (पेपर 2) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2018 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2018 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2018 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2018 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2018 प्रश्नपत्रिका PDF
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2018 प्रश्नपत्रिका (पेपर 1) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2018 प्रश्नपत्रिका (पेपर 2) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2017 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2017 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2017 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2017 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2017 प्रश्नपत्रिका (पेपर 1) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2017 प्रश्नपत्रिका (पेपर 2) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2016 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2016 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2016 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2016 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका PDF
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका (पेपर 1) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका (पेपर 2) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2014 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2014 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2014 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2014 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका PDF
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका (पेपर 1) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका (पेपर 2) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2012 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2012 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षेच्या म्हणजेच महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2012 च्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2012 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका PDF
02
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Agriculture) PDF
03
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Agricultural Engineering) PDF
04
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Animal Husbandry) PDF
05
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Botany) PDF
06
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Chemical Engineering) PDF
07
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Chemistry) PDF
08
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Civil Engineering) PDF
09
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (English) PDF
10
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Forestry) PDF
11
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Geology) PDF
12
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Marathi) PDF
13
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Mathematics) PDF
14
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Physics) PDF
15
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Statistics) PDF
16
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका (Zoology) PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2008 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2008 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षा 2008 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2008 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2008 प्रश्नपत्रिका PDF

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2007 PDF | Maharashtra Forest Services Exam 2007 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये वन संरक्षक व वनक्षेत्रपाल परीक्षा 2007 च्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. Following data table consists of Maharashtra Forest Services Question Papers 2007 in PDF.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2007 प्रश्नपत्रिका PDF

FAQ:

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा किती टप्यांत घेतली जाते?

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा तीन टप्यांमध्ये घेण्यात येते. यामध्ये पूर्व परीक्षा 100 गुणांची, मुख्य परीक्षा 400 गुणांची व मुलाखत ही 50 गुणांची असते.

या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका कोठे भेटतील?

या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या शेवटी जोडण्यात आल्या आहेत. Answer key is available at the end of question paper. 

12 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us