राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती | MPSC State Service Exams

राज्यसेवा परीक्षेमार्फत भरली जाणारी पदे । Posts To Be Filled By MPSC Exams:

राज्य शासनाच्या सेवेतील राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदे या परीक्षेद्वारे भरण्यात येतात. राज्यसेवा परीक्षेमार्फत खालील पदे भरण्यात येतात.

 1. उप संचालक/प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) (श्रेणी एक)/उपयुक्त, गट-अ
 2. उप जिल्हाधिकारी, गट-अ
 3. पोलीस उप अधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त, गट-अ
 4. सहाय्यक राज्यकर आयुक्त, गट-अ
 5. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ
 6. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी गट-अ
 7. सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेख सेवा, गट-अ
 8. मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ
 9. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-अ
 10. शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ
 11. प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) (श्रेणी दोन) / सहाय्यक आयुक्त, गट-अ
 12. उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ
 13. तहसीलदार, गट-अ
 14. सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता गट-अ
 15. सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ
 16. उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब
 17. कक्ष अधिकारी, गट-ब
 18. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब
 19. लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-ब
 20. सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब
 21. मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषद, गट-ब
 22. सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब
 23. उप अधीक्षक,भूमी अभिलेख, गट-ब
 24. उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब
 25. सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब
 26. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता-मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब
 27. उद्योग अधिकारी, तांत्रिक, गट-ब
 28. सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब
 29. सहायक प्रकल्प अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी/संशोधन अधिकारी/गृहप्रमुख/प्रबंधक, गट-ब
 30. नायब तहसीलदार, गट-ब

राज्यसेवा परीक्षेसाठी पात्रता | Qualification For State Service Exam:

राज्यसेवा परीक्षेसाठी शैक्षणिक पात्रता | Educational Qualification For State Service Exam:

खालील तक्त्यातील पदे वगळून इतर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता.

पदवीच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र असतील. परंतु मुख्य परीक्षेकरिता अर्हताप्राप्त ठरल्यास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

MPSC State Service Educational Qualification

मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

राज्यसेवा परीक्षेसाठी शारीरिक पात्रता | Physical Qualification for MPSC Exams:

खाली तक्त्यांमध्ये दिलेल्या पदांसाठी आवश्यक असणारी शारीरिक पात्रता खालील तक्त्यात दिली आहे.

MPSC State Service Physical Qualification

राज्यसेवा परीक्षेसाठी वयोमर्यादा | Age Limit For MPSC State Service Exam:

 • किमान वय: 19 वर्षे
 • कमाल वय: 38 वर्षे
 • मागासवर्गीय उमेदवारांना 5 वर्षे सूट.
 • दिव्यांग उमेदवारासाठी वयाच्या 45 व्या वर्षापर्यंत.

राज्यसेवा परीक्षेचे टप्पे | Stages for MPSC State Service Exams:

 • ही परीक्षा एकूण तीन टप्प्यांमध्ये घेण्यात येते.
 • पूर्व परीक्षा 400 गुणांची असते.
 • मुख्य परीक्षेमध्ये दोन टप्पे असतात. लेखी परीक्षा व मुलाखत.
 • मुख्य परीक्षेत लेखी परीक्षा 400 गुणांची घेतली जाते. मुलाखत 100 गुणांची घेतली जाते.
 • पूर्व परीक्षेचे गुण अंतिम निवडीच्या वेळी विचारात घेतले जात नाहीत.
 • मुलाखतीच्या वेळी सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करणार्यांनाच मुलाखतीसाठी पात्र ठरवण्यात येते.
 • वास्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना, उत्तरपत्रिकेत नमूद केलेल्या योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तराला 25% म्हणजेच 1/4 गुण वजा करण्यात येतात.

I) राज्यसेवा पूर्व परीक्षा | State Service Preliminary Exam Syllabus:

पूर्व परीक्षा 400 गुणांची असते. यामध्ये 100 गुणांचे 2 पेपर असतात. ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असते. या परीक्षेचे माध्यम मराठी व इंग्रजी असते.

MPSC State Service Pre Papers

II) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा | State Service Mains Exam Syllabus:

 • भरावयाच्या एकूण पदांच्या सुमारे 12 पट उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतात.
 • या परीक्षेचे दोन टप्पे असतात. पहिल्या टप्यात लेखी परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत सहा पेपर घेतले जातात. या सर्व पेपरचे मिळून 800 गुण असतात. यानंतर दुसरा टप्पा मुलाखतीचा असतो. मुलाखत ही 100 गुणांची असते.
 • भाषा क्रमांक 1 मधील दोन्ही भागांकरिता (मराठी व इंग्रजी) एकच संयुक्त प्रश्नपत्रिका असते. हा पेपर पारंपरिक किंवा वर्णनात्मक पद्धतीचा असतो.

भाषा क्रमांक 2 मधील दोन्ही भागांकरिता (मराठी व इंग्रजी) एकच संयुक्त प्रश्नपत्रिका असते. त्यामध्ये दोन भाग राहतात.

1. मराठी भाषेचे प्रश्न 1 ते 50

2. इंग्रजी भाषेचे प्रश्न 51 ते 100

State Service Mains Papers

राज्यसेवा मुलाखत | State Service  Exam Interview:

भरावयाच्या एकूण पदांपैकी प्रत्येक प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी सुमारे ३ पट उमेदवार मुलाखतीकरिता उपलब्ध होतील.

मुलाखतीसाठी पात्र होण्यासाठी मुख्य परीक्षेत किमान गुण मिळवणे आवश्यक असते.

विविध प्रवर्गासाठी किमान गुण खाली दिले आहेत.

 • खुला प्रवर्ग: एकूण गुणांच्या 35%
 • मागासवर्गीय: एकूण गुणांच्या 30%
 • दिव्यांग: एकूण गुणांच्या 20%
 • अनाथ: एकूण गुणांच्या 30%

मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता मूळ कागदपत्रांच्या आधारे तपासली जाते व अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणाऱ्या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाते.

मुलाखत ही 100 गुणांची असते.

राज्यसेवा परीक्षा निकाल | State Service Exam Result:

लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या गुणांची बेरीज करून सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येते.

गुणवत्ता यादी, शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक पात्रता व इतर अटी व शर्ती तसेच उमेदवारांकडून प्राप्त पसंतीक्रम यांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार अंतिम निवडीसाठी विचार करण्यात येतो.

राज्यसेवा परीक्षेच्या संधी | Number of Attempts for MPSC Exam:

आयोगामार्फत आयोजित होणाऱ्या विभिन्न स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेणाऱ्या उमेदवारांस संधीची कमाल मर्यादा खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे.

 1. अराखीव/खुल्या वर्गातील उमेदवारांना कमाल सहा संधी उपलब्ध राहतील
 2. अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांस कमाल संधीची मर्यादा लागू राहणार नाही.
 3. अराखीव (खुला) / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांग व अनाथ उमेदवारांकरिता कमाल नऊ संधी उपलब्ध राहतील.
 4. उर्वरित मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांस कमाल नऊ संधी उपलब्ध राहतील.

उमेदवारांची संधीची संख्या ठरवण्याचे नियम खालीलप्रमाणे:

 1. उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत भाग घेतल्यास, ही संबंधित स्पर्धा परीक्षेची संधी समजली जाईल.
 2. उमेदवार कोणत्याही कारणात्सव परीक्षेच्या कोणत्याही टप्यावर अपात्र ठरल्यास किंवा त्यांची उमेदवारी रद्द झाल्यास तरीही त्याची परीक्षेस उपस्थिती संधी गणली जाईल.
 3. प्रत्येक परीक्षेसाठी संधीची गणना स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
 4. शासनाकडून संबंधित सामाजिक प्रवर्गाकरिताची विहित केलेल्या उच्चं वयोमर्यादेपर्यंतच उमेदवारास त्यांना देय असलेल्या संधीचा फायदा घेता येईल.

FAQ:

तहसीलदार होण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता काय असते?

खालील तक्त्यातील पदे वगळून इतर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता.

मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

पदवीच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेस पात्र असतील. परंतु मुख्य परीक्षेसाठी शुल्क भरण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा पात्र होणे आवश्यक आहे.

राज्यसेवा परीक्षेसाठी वयाची अट काय आहे?

किमान वय: 19 वर्षे

कमाल वय: 38 वर्षे

मागासवर्गीय उमेदवारांना 5 वर्षे सूट.

दिव्यांग उमेदवारासाठी वयाच्या 45 व्या वर्षापर्यंत.

राज्यसेवा परीक्षा किती वेळा देऊ शकता?

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल सहा संधी उपलब्ध राहतील.

अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल संधीची मर्यादा लागू असणार नाही.

उर्वरित मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल नऊ संधी उपलब्ध राहतील.

राज्यसेवा परीक्षा किती टप्प्यांत घेतली जाते?

ही परीक्षा एकूण तीन टप्प्यांमध्ये घेण्यात येते.

पूर्व परीक्षा 400 गुणांची असते.

मुख्य परीक्षेमध्ये दोन टप्पे असतात. लेखी परीक्षा व मुलाखत.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us