महाराष्ट्र गट क जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF | Download MPSC Group C Previous Years Question Papers PDF

This Article Contains

महाराष्ट्र गट क मध्ये दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क / Excise Sub Inspector, तांत्रिक सहाय्यक, विमा संचालनालय / Technical Assistant, कर सहाय्यक / Tax Assistant, लिपिक टंकलेखक / Clerk Typist या पदांचा समावेश होतो. 2018 च्या परीक्षा पद्धतीनुसार या पदांसाठी पूर्व व मुख्य अशा दोन टप्प्यांत परीक्षा घेतली जाते. पूर्व परीक्षा ही संयुक्त परीक्षा असते. मुख्य परीक्षेमध्ये दोन पेपर असतात. पहिला पेपर संयुक्त पद्धतीचा असतो तर पेपर 2 हा पदानुसार वेगळा घेतला जातो.

खालील तक्त्यांमध्ये 2007 पासूनचे ते 2023 पर्यंत झालेल्या महाराष्ट्र गट-क च्या पूर्व व मुख्य परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिकासुद्धा उपलब्ध आहेत.

In the following tables MPSC Group-C exam previous years question papers are available to download in PDF format.

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2023 | MPSC Group-C Question Papers 2023 PDF with Answer key

In the given table below Excise Sub Inspector question papers, Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2023 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2023 PDF
02
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर 1) 2023 PDF
Not Available
03
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2023 PDF
Not Available
04
कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2023 PDF
Not Available
05
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2023 PDF
Not Available

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2022 | MPSC Group-C Question Papers 2022 PDF with Answer key

In the given table below Excise Sub Inspector question papers, Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2022 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2022 PDF
02
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर 1) 2022 PDF
03
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2022 PDF
04
कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2022 PDF
05
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2022 PDF
06
उद्योग निरीक्षक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2022 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2021 | MPSC Group-C Question Papers 2021 PDF with Answer key

In the given table below Excise Sub Inspector question papers, Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2021 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 PDF
02
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर 1) 2021 PDF
03
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2021 PDF
04
कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2021 PDF
05
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2021 PDF
06
तांत्रिक सहाय्यक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2021 PDF
07
उद्योग निरीक्षक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2021 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2019 | MPSC Group-C Question Papers 2019 PDF

In the given table below Excise Sub Inspector question papers, Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2019 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2019 PDF
02
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर 1) 2019 PDF
03
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2019 PDF
04
कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2019 PDF
05
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2019 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2018 | MPSC Group-C Question Papers 2018 PDF

In the given table below Excise Sub Inspector question papers, Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2018 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2018 PDF
02
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर 1) 2018 PDF
03
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2018 PDF
04
कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2018 PDF
05
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2018 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2017 | MPSC Group-C Question Papers 2017 PDF

In the given table below Excise Sub Inspector question papers, Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2017 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पूर्व परीक्षा 2017 PDF
02
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा (पेपर 1) 2017 PDF
03
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा (पेपर 2) 2017 PDF
04
कर सहाय्यक पूर्व परीक्षा 2017 PDF
05
कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा 2017 PDF
06
लिपिक टंकलेखक पूर्व परीक्षा 2017 PDF
07
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा 2017 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2016 | MPSC Group-C Question Papers 2016 PDF

In the given table below Technical Assistant question papers, Tax Assistant question papers of year 2016 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
कर सहाय्यक परीक्षा 2016 PDF
02
तांत्रिक सहाय्यक, विमा संचालनालय परीक्षा 2016 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2015 | MPSC Group-C Question Papers 2015 PDF

In the given table below Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2015 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
कर सहाय्यक परीक्षा 2015 PDF
02
लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2015 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2014 | MPSC Group-C Question Papers 2014 PDF

In the given table below Tax Assistant question papers, Clerk Typist question papers of year 2014 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
कर सहाय्यक परीक्षा 2014 PDF
02
लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2014 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2011 | MPSC Group-C Question Papers 2011 PDF

In the given table below Clerk Typist question papers of year 2011 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2011 PDF

महाराष्ट्र गट-क सेवा प्रश्नपत्रिका 2007 | MPSC Group-C Question Papers 2007 PDF

In the given table below Clerk Typist question papers of year 2007 are available to download in PDF format.

अ.क्र. प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
01
लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2007 PDF

FAQ:

महाराष्ट्र गट क प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका कोठे मिळतील?

या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका प्रत्येक प्रश्नपत्रिकांच्या शेवटी दिलेली आहे.

महाराष्ट्र गट क परीक्षा किती टप्यांत घेतली जाते?

2018 च्या परीक्षा पद्धतीनुसार या पदांसाठी पूर्व व मुख्य अशा दोन टप्प्यांत परीक्षा घेतली जाते. पूर्व परीक्षा ही संयुक्त परीक्षा असते. मुख्य परीक्षेमध्ये दोन पेपर असतात. पहिला पेपर संयुक्त पद्धतीचा असतो तर पेपर 2 हा पदानुसार वेगळा घेतला जातो.

20 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us